Hoạt động của chúng tôi

Tiếp tục phát triển doanh nghiệp và con người của chúng tôi để đạt được mọi yêu cầu.

Steinert Daily News (Oct 2021) Surface Cleaning Technology – Vol5

𝐅𝐋𝐀𝐓 𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐌𝐎𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒
: 𝑅𝐸𝐿𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 𝐵𝑅𝑈𝑆𝐻 𝐶𝐿𝐸𝐴𝑁𝐼𝑁𝐺 𝑇𝐸𝐶𝐻𝑁𝑂𝐿𝑂𝐺𝑌 𝐹𝑂𝑅 𝐺𝐿𝐴𝑆𝑆 𝑆𝑈𝑅𝐹𝐴𝐶𝐸𝑆
.
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛:

Read More »

Steinert Daily News (Oct 2021) Surface Cleaning Technology – Vol4

𝐏𝐀𝐏𝐄𝐑, 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐎𝐍𝐁𝐎𝐀𝐑𝐃, 𝐅𝐈𝐋𝐌𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐎𝐈𝐋𝐒
: 𝑪𝑳𝑬𝑨𝑵𝑰𝑵𝑮 𝑶𝑭 𝑾𝑬𝑩-𝑩𝑨𝑺𝑬𝑫 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨𝑳𝑺 𝑨𝑻
𝑽𝑬𝑹𝒀 𝑯𝑰𝑮𝑯 𝑺𝑷𝑬𝑬𝑫𝑺
.
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛:

Read More »

Steinert Daily News (Sept 2021) Surface Cleaning Technology – Vol3

𝐕𝐄𝐇𝐈𝐂𝐋𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐒𝐇𝐄𝐋𝐋𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐔𝐌𝐏𝐄𝐑𝐒
: 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒄𝒍𝒆𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒇 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆-𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆𝒔
.
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛:

Read More »

Steinert Daily News (Sept 2021) Surface Cleaning Technology – Vol2

𝐂𝐨𝐢𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐬: 𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒆𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝒔𝒉𝒆𝒆𝒕 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒐𝒖𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏
.
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛:

Read More »

Steinert Daily News (Sept 2021) Surface Cleaning Technology

𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥𝐬: 𝑷𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕𝒍𝒚 𝒄𝒍𝒆𝒂𝒏 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆𝒔 𝒊𝒏 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏.
.
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛:

Read More »

Steinert Daily News (SEP 2021)

STEINERT TECHNOLOGY in cooperation with ELEKTROTEKS,
is bringing 𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 in South-East-Asia.

Read More »